GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home

การสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน และนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

5 19 17 2

6 39 37 4

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เป็นวันที่สามของการสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน และนายกเทศมนตรีตำบลเขาวัว-พลอยแหวน
โดยในวันนี้มีผู้ลงสมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เขตเลือกตั้งที่ 2 ( ตำบลพลอยแหวน ) จำนวน 6 ท่าน ดังนี้
1. นายอำนาจ ชูเลิศ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน หมายเลข 7
2. นายสามารถ สามัคคี ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน หมายเลข 8
3. นายอนุวัฒน์ โป่ยขุนทด ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน หมายเลข 9
4. นายชาติชาย คีรีรัตน์ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน หมายเลข 10
5. นายภาณุวัฒน์ บุษรา ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน หมายเลข 11
6. ดต.ถวิล ขันวิเศษ ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน หมายเลข 12
กำหนดการสมัครรับเลือกตั้งฯ ยังคงรับสมัครไปจนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน โทร.039-494155-7