GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home

การติดตามโครงการพัฒนาที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน พร้อมด้วย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 9 โครงการ

1pagecats