GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 3/2563

วันพุธที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน นายชาญชัย ทีหอคำ (ปลัดเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน) ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่จากเทศบาลฯ หนึ่งในคณะกรรมการฯ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ครั้งที่ 3/2563 เพื่อรับทราบและข้อพิจารณาดังนี้ รายงานทางการเงินศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ /รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง /จัดทำแผนการดูแลสุขภาพรายบุคคล (Care Plan) /จัดทำโครงการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง และประเด็นอื่นๆ โดยมี นายจรูญ บุญยิ่ง เป็นประธานกรรมการฯ ในการประชุมในครั้งนี้

DSCF3347

534