GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

12

นางสาวขณิตฐา เรียนอำนวย

หน่วยตรวจสอบภายใน

หน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการให้ความเชื่อมั่น โดยการสอบทานปฏิบัติงานรายงานผลการตรวจสอบ ให้ข้อเสนอแนะตลอดจนแนวทางการปรับปรุง แก้ไข แก่ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล และติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อให้การปรับปรุง แก้ไข เป็นไปตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งให้คำปรึกษากับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของเทศบาล