GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

>ข้อมูลพื้นฐาน

1.โครงสร้างdisk

2.ข้อมูลผู้บริหารdisk

3.อำนาจหน้าที่disk

4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2558-2562disk

 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2561-2565diskdisk

5.ข้อมูลการติดต่อ

 • ติดต่อสอบถามdisk

 • แผนที่ตั้งหน่วยงานdisk

6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 • พ.ร.บ./ระเบียบ/กฎหมายdisk

>การประชาสัมพันธ์

7.ข่าวประชาสัมพันธ์

 • ข่าวประชาสัมพันธ์disk

>การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8.Q&A

 • Web broad :เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนdisk

9.Social Network

 • Website : เว็บไซต์เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนdisk
 • facebook : เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนdisk
 • Line : เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนdisk

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

>การดำเนินงาน

10.แผนการดำเนินงานประจำปี

10.1)แผนการดำเนินงานประจำปี 2561

   • -แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2disk

10.2)แผนการดำเนินงานประจำปี 2562

   • -แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562disk
   • -แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1disk
   • -แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2disk

10.3)แผนการดำเนินงานประจำปี 2563

   • -แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563disk
   • -แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1disk
   • -แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2disk

11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

11.1)รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563

   • -รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563disk

12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

12.1)รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562

   • -ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 (e-plan 2562)disk
   • -รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562disk
   • -ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ในรอบปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2562 (e-plan 2562)disk
   • -รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2562disk

>การปฏิบัติงาน

13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานdisk
 • คู่มือการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคลdisk

>การให้บริการ

14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 • คู่มือประชาชนdisk
 • รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์disk
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มdisk

15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17.E-Service

 • คู่มือประชาชนdisk
 • รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์disk
 • ดาวน์โหลดแบบฟอร์มdisk

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

>แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18.1)แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561
   • -แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)disk
   • -แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)disk
   • -แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)disk
   • -แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)disk

18.2)แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2562

   • -แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61)disk
   • -แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)disk
   • -แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.62-มิ.ย.62)disk
   • -แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.62-ก.ย.62)disk

18.3)แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

   • -แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)disk
   • -แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)disk
   • -แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)disk
   • -แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.63-ก.ย.63)disk

19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 • -รายงานรายจ่ายรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563disk
 • -รายงานรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562disk

20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

20.1)รายงานผลการใช้เงินงบประมาณประจำปี 2561

   • -รายงานการแสดงผลการดำเนินงานทุกสามเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 1 (ต.ค.60-ธ.ค.60)disk
   • -รายงานการแสดงผลการดำเนินงานทุกสามเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 (ม.ค.61-มี.ค.61)disk
   • -รายงานการแสดงผลการดำเนินงานทุกสามเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3 (เม.ย.61-มิ.ย.61)disk
   • -รายงานการแสดงผลการดำเนินงานทุกสามเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 4 (ก.ค.61-ก.ย.61)disk

20.2)รายงานผลการใช้เงินงบประมาณประจำปี 2562

   • -รายงานการแสดงผลการดำเนินงานทุกสามเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 (ต.ค.61-ธ.ค.61)disk
   • -รายงานการแสดงผลการดำเนินงานทุกสามเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2 (ม.ค.62-มี.ค.62)disk
   • -รายงานการแสดงผลการดำเนินงานทุกสามเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 (เม.ย.62-มิ.ย.62)disk
   • -รายงานการแสดงผลการดำเนินงานทุกสามเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 4 (ก.ค.62-ก.ย.62)disk

20.3)รายงานผลการใช้เงินงบประมาณประจำปี 2563

   • -รายงานการแสดงผลการดำเนินงานทุกสามเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 1 (ต.ค.62-ธ.ค.62)disk
   • -รายงานการแสดงผลการดำเนินงานทุกสามเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563ไตรมาส 2 (ม.ค.63-มี.ค.63)disk
   • -รายงานการแสดงผลการดำเนินงานทุกสามเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาส 3 (เม.ย.63-มิ.ย.63)disk

>การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 • -แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562-2563disk

22.ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 • -ประกาศสัญญาจ้างโครงการ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองคล้า-บ้านคลองทราย หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)disk
 • -การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองคล้า-บ้านคลองทราย หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)disk
 • -การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองคล้า-บ้านคลองทราย หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)disk
 • -การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหลังบ้านนายสายยัณฆ์ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจงdisk
 • -การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนรัตนวิถีเชื่อมเขาซอย 9 (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์) จำนวน 2 ช่วง หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing)disk
 • -การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ถนนรัตนวิถีเชื่อมเขาซอย 9 (บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์) จำนวน 2 ช่วง หรือ มีพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4,400 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing)disk
 • -การประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยลงพาราแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ซอยขึ้นวัดเขาพลอยแหวน หมู่ที่ 4 บ้านหวยระกำ ตำบลพลอยแหวน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddiing)disk
 • -การประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ แบบยกสูงจำนวน 2 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)disk
 • -ขอซื้อขอจ้างโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563disk

23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 • -สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนdisk

24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 • -รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563disk

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

>การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • -นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563disk

26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

26.1)แผนอัตรากำลัง

   • -แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2563)disk
   • -ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2563) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)disk
   • -ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2563) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)disk

27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

27.1)ประกาศหลักเกณฑ์ พนักงานจ้านและแก้ไขเพิ่มเติม

   • -ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานจ้าง ฉบับที่ 1disk
   • -ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานจ้าง ฉบับที่ 2disk
   • -ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานจ้าง ฉบับที่ 3disk
   • -ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานจ้าง ฉบับที่ 4disk
   • -ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานจ้าง ฉบับที่ 5disk

27.2)ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรีและแก้ไขเพิ่มเติม

   • -หลักเกณฑ์ ข้อ 1-249disk
   • -หลักเกณฑ์หน้า ข้อ 250-455disk
   • -เอกสารแนบท้ายหน้า 206-250disk
   • -เอกสารแนบท้ายหน้า 206-250disk
   • -เอกสารแนบท้ายหน้า 251-456disk
   • -เอกสารแนบท้ายหน้า 457-654disk
   • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2disk
   • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3disk
   • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4disk
   • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5disk
   • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6disk
   • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7disk
   • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8disk
   • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9disk
   • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 10disk
   • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11disk
   • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12disk
   • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13disk
   • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14disk
   • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15disk
   • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 16disk
   • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17disk
   • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18disk

27.3)มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

    • -เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)disk
    • -เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)disk
    • -เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)disk
    • -เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)disk
    • -เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -นายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)disk
    • -เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -เจ้าพพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)disk
    • -เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
    • -เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk

27.4)หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรdisk

27.5)หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

    • -ประกาศการสร้างขวัญและกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ 2563disk
    • -ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่1disk

28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • -รายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562disk

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

>การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • -แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบdisk

30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • -ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบdisk

31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 • -รายงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำเดือนเมษายน 2563-มิถุนายน 2563disk

>การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นdisk

33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมdisk

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

>เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

>การประเมินความเสียงเพื่อป้องกันการทุจริต

36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 • -การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563disk

37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 • -แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563disk

>การเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กร

38.การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

>แผนป้องกันการทุจริต

39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 • -แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2564)disk

40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

>การประชาสัมพันธ์