GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home

ขอความร่วมมือประชาชนนำภาชนะ เช่น ปิ่นโต หรือ ภาชนะอื่นๆที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกไปใส่อาหารจากร้านนำกลับมาทานที่บ้าน เพื่อแทนโฟมบรรจุอาหาร ( ตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) )

ขอความร่วมมือประชาชนนำภาชนะ เช่น ปิ่นโต หรือ ภาชนะอื่นๆที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้อีกไปใส่อาหารจากร้านนำกลับมาทานที่บ้าน เพื่อแทนโฟมบรรจุอาหาร ( ตามมาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) )

images 1