GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home

มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เกิดปัญหาขยะเพิ่มมากขึ้น ผลจากมาตรการควบคุมโรคโดยให้ประชาชนอยู่บ้าน เว้นระยะห่างทางสังคม ประกอบกับการบริโภคอาหารของประชาชนใช้วิธีการสั่งอาหารจากทางร้านมารับประทานที่บ้าน ทำให้เกิดปริมาณขยะจากโฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติก กล่องพลาสติก เศษอาหารหรือขยะเปียกเพิ่มขึ้นจำนวนมากและถูกทิ้งปะปนมากับขยะทั่วไป เพื่อให้การบริหารจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีปริมาณขยะลดลง
เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน และผู้ประกอบการร้านค้า #ร่วมกันลดปริมาณขยะมูลฝอยประเภท โฟมบรรจุอาหาร ถุงพลาสติก และกล่องพลาสติกประเภทใช้ครั้งเดียวทิ้ง และ #ใช้วัสดุจากธรรมชาติหรือวัสดุย่อยสลายได้ง่าย หรือ #ภาชนะใส่อาหารประเภทใช้ซ้ำแทน เพื่อช่วยกันบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม ความสะอาด และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเก็บขนขยะที่มีปริมาณมากขึ้น
2