GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home กองคลัง

กองคลัง

11

นางปิ่นมนัส รักมิตร

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางวไลจตร บตรจนทร นกวชาการเงนและบญช 085-9999945 น.ส.บญรตน วงศฉตร เจาพนกงานธรการ 086-0251978 น.ส.ปยมาศ ดอกไมงาม นกวชาการจดเกบรายได 064-4159656

นางวิไลจิตร บุตรจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

ชำนาญการ

นางสาวบุญรัตน์ วงศ์ฉัตร

เจ้าพนักงานพัสดุ

ชำนาญงาน

นางสาวปิยมาศ งามดอกไม้

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ปฎิบัติการ

นางสำนวน กลนจนทร จพง.การเงนและบญช 087-0446364 น.ส.ปรศนา อฒจกร เจาพนกงานพสด 089-4870184 น.ส.นสา ชาประสทธ ผช.จพง.จดเกบรายได 085-9735946

นางสำนวน กลิ่นจันทร์

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวปริศนา อัฒจักร

เจ้าพนักงานพัสดุ

ชำนาญงาน

นางสาวนิสา ชาประสิทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้