GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

16

นางสาวสุดารัตน์ อินทรา

หัวหน้าสำนักปลัด

13 17 18

นางนุชจรี รัตนาธรรม

นักทรัพยากรบุคคล

ชำนาญการ

นายปิยะ พวงพันธ์

นักวิเคราะห์ฯ ชำนาญการ

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ

10 6 9

นายสัมพันธ์ พันธะษา

นักพัฒนาชุมชน

ปฏิบัติการ

นายอุฬาร ศักดิวรพงศ์

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ปฏิบัติงาน

นางสาววาสนา อักษรไชย

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

7

5

นางสุนันท์ เพ่งจิตต์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

นางสาวนาทลดาพฤกษากิจ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล