GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล

น.ส.สดารตน อนทรา หวหนาสำนกปลด 064-2615964

นางสาวสุดารัตน์ อินทรา

หัวหน้าสำนักปลัด

ร.อ.หญง สรพกตร ขาลา นกวชาการสาธารณสข 080-2629826 นางนชจาร รตนาธรรม นกทรพยากรบคคล 092-3488866 นายปยะ พวงพนธ นกวเคราะหนโยบายและแผน 090-9107486 นางศภากร เจรญรตน นกจดการงานทวไป 091-8525870 นายศราวฒ ยอทอง นตกร 081-7821527

ร.อ.หญิง สุรีพักตร์ ข่าลา

นักวิชาการสาธารณสุข

นางนุชจรี รัตนาธรรม

นักทรัพยากรบุคคล

ชำนาญการ

นายปิยะ พวงพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ชำนาญการ

นางศุภากร เจริญรัตน์

นักจัดการงานทั่วไป

ปฏิบัติการ

นายศราวุฒิ ย่อทอง

นิติกร

นายสมพนธ พนธะษา นกพฒนาชมชน 080-7849387 นายอฬาร ศกดวรพงศ เจาพนกงานปองกน 081-7812658

.

นายสัมพันธ์ พันธะษา

นักพัฒนาชุมชน

ปฏิบัติการ

.

นายอุฬาร ศักดิวรพงศ์

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

ปฏิบัติงาน

.

1images-person 35 thumbs-107x142

น.ส.วาสนา อกษรไชย ผช.จพง.ธรการ 089-2451097 น.ส.นาทลดา พฤกษากจ ผช.จพง.ธรการ 062-4745823

.

นางสุนันท์ เพ่งจิตต์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาววาสนา อักษรไชย

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวนาทลดา พฤกษากิจ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

.