GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home พนักงานเทศบาล

ข้าราชการ-พนักงานจ้าง

 

 pa02

นายชาญชัย  ทีหอคำ 

ปลัดเทศบาล

 nung

นายรภัทร กิจกาญจน์

หัวหน้าสำนักปลัด

 ed

 นายภูษิต นิเวศทองฤกษ์

นายช่างโยธา

kob

 นางสาวปิ่นมนัส จิตตรีงาม

หัวหน้ากองคลัง

nid

 นางสาวคณิตฐา เรียนอำนวย

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

pi

นายปิยะ พวงพันธ์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

jack

 นายสัมพันธ์  พันธะษา

นักพัฒนาชุมชน

nuch

 นางนุชจารี รัตนาธรรม

บุคลากร

poo

 นางศุภากร เจริญรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

may

 นายอุฬาร  ศักดิวรพงศ์

เจ้าพนักงานป้องกันฯ

daw

นางสาวบุญรัตน์  วงศ์ฉัตร

เจ้าพนักงานพัสดุ

ann

นางวิไลจิตร  บุุตรจันทร์

นักวิชาการเงินและบัญชี

meow

 นางวิภาดา มะลิทอง

เจ้าพนักงานธุรการ

toon2 

นางสาวปิยมาศ  งามดอกไม้ 

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 o

 

นางสาวนิสา  ชาประสิทธิ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

 tuk

 

นางสาววาสนา  อักษรไชย

 ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

สำนักปลัด 

pat

นางสาวพัสรีพร  อรินทร์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

กองช่าง

nook

นางสุนันท์  เพ่งจิตต์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

 นายณรงค์กร  พรประเสริฐ

ผู้ช่วยช่างโยธา

koy 

นางนาทลดา พฤกษากิจ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 
DSC 3687

 

 นายประพันธ์ สุเทพ

(พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา)