GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home สมาชิกสภาเทศบาล

สภาเทศบาลตำบล

DSC 3750

 นายศรัณย์พงศ์  ธรรมรัตน์

ประธานสภาเทศบาล

 

 DSC 3769

นายสันทัด  คำเหลือ

รองประธานสภา

 DSC 3708

 นายรภัทร  กิจกาญจน์

เลขานุการสภา

 


 

DSC 3761 DSC 3750 DSC 3740

 นางสาวจิตรลดา  สุทธิผล

สมาชิกสภาเขต 1

 นายศรัณย์พงศ์  ธรรมรัตน์

สมาชิกสภาเขต 1

 นายนิตย์  สิมอวย

สมาชิกสภาเขต 1

DSC 3742 DSC 3762 DSC 3745

 นายสุเทพ  ศรีศัมภุวงศ์

สมาชิกสภาเขต 1

 นางสุจินต์  หาญปราบ

สมาชิกสภาเขต 1

 นายไพฑูรย์  พ่อค้า

สมาชิกสภาเขต 1


oa DSC 3753 DSC 3770 copy

 นายสันทัด  คำเหลือ

สมาชิกสภาเขต 2

 นายวิริยะ  ชัยชาญ

สมาชิกสภาเขต 2

นายชัยวัฒน์  ใจสอาด

สมาชิกสภาเขต 2

DSC 3760

 ดาบตำรวจถวิล  ขันวิเศษ

สมาชิกสภาเขต 2