GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home ผู้บริหาร

คณะผู้บริหารเทศบาล

1.นายวนย แพทยรงษ นายกเทศมนตร 081-9453097
นายวินัย แพทย์รังษี
นายกเทศมนตรี
081-9453097
2.นายนตย สมอวย รองนายก 090-5022568 images-person 35 thumbs-107x142
นายนิตย์ สิมอวย
รองนายกเทศมนตรี
090-5022568
นายสนทรรศ จันทอุทัย
รองนายกเทศมนตรี
089-0959553
4.นายอภสทธ สขพชย เลขานการ 082-2212412 5.นายอทย เพงจตต ทปรกษานายก 081-8668750
นายอภิสิทธิ์ สุขพิชัย
เลขานุการนายกเทศมนตรี
082-2212412
นายอุทัย เพ่งจิตต์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
081-8668750