GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home งานสวัสดิการและสังคม

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1

เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้ดำเนินการรับลงทะเบียนผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 จำนวน 5 ราย ดังนี้

1. น.ส.ลลิตา กล้าหาญ (ผู้มีสิทธิ)
- ด.ช.นันทพิพัฒน์ บุตราช (เด็กแรกเกิดที่สิทธิ)

2. น.ส.จิราภรณ์ ผ่องผล (ผู้มีสิทธิ)
- ด.ช.สิทธิพร ค้าพริกไทย (เด็กแรกเกิดที่สิทธิ)

3. น.ส.มาลัย กรนึก (ผู้มีสิทธิ)
- ด.ช.กฤษฎา แพ่งพานิชย์ (เด็กแรกเกิดที่สิทธิ)

4. น.ส.น้ำผึ้ง พรมนาคา (ผู้มีสิทธิ)
- ด.ญ.ฌณันมล เครืออยู่ (เด็กแรกเกิดที่สิทธิ)

5. น.ส.วิรัลพัชร์ จันทรังศรี (ผู้มีสิทธิ)
- ด.ญ.ลักษิกา แสงรูจี (เด็กแรกเกิดที่สิทธิ)

โดยจะปิดประกาศเป็นระยะเวลา 15 วัน (ตั้งแต่วันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน พ.ส.2562) หากไม่มีผู้คัดค้านให้ถือว่าผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้้ เป็นผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หากมีผู้คัดค้านขอให้แจ้งมายัง สนง.เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (ระหว่างวันที่ 15 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2562) ในวันและเวลาราชการ

(อ่านเพิ่มเติม)