GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home พรบ./ระเบียบ/กฎหมาย

พรบ./ระเบียบ/กฎหมาย

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

  • พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562disk
  • พระราชบัญญัติลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563disk

พระราชบัญญัติประกอบกิจการพลังงาน

  • พรบ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550disk
  • การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ใช้พลังงานdisk
  • การรับเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงค์ธรรมdisk
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต(คพข.) เขต 8disk
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ใช้พลังงานประจำเขต(คพข.) เขต 8 (แก้ไขเพิ่มเติม)disk

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  • พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496disk
  • พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562disk
  • พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542disk