GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home

ประชุม คกก.จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพิ่มเติ่ม ฉบับที่ 2 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม
2.1 รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงห่าคม 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เพื่อพิจารณา
3.1 ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (เปลี่ยนแปลง) ฉบับที่ 3
3.2 ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
3.3 ร่างแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 2

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่นๆ