GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home

ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

ประชาสัมพันธ์ : ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

????
          ด้วยสถานการณ์โรคพิษสุขนัขบ้าในคน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 27 สิงหาคม 2561 พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 15 ราย จาก 13 จังหวัด โดยผู้ที่ได้รับเชื้อจากสุนัข
14 ราย และ แมว 1 ราย เพื่อเป็นการป้องกัน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และการนำสัตว์เลี้ยงไปฉีดวัคซีน รวมถึงการปฏิบัติตนเมื่อถูกสัตว์เลี้ยงกัด

             จึงประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

 

หนงสอ - พศสนขบา

 

 

 

 

 

 

การดำเนนการตามกฎหมาย

 

 

 

 

 

ทำผ้าใบโดนหมากบา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรคพษสนขบานากลวกวาทคด

 

 

 

 

 

 

โรคพษสนขบาไมใชแคหนารอน

 

 

 

 

 

 

QR code สออนโฟกราฟฟกพษสนขบา