GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home

แผนการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2562

     ประกาศเทศบาลตาบล้วนวว - พลอยแหวน
      แผนผังการจัดเก็บรายได้ประจาปีงบประมาณ 2562
 
 2
 
2.2
 
 
ช่องทางในการให้บริการรับยื่นแบบและรับชาระภาษีและรายได้ค่าธรรมเนียมต่างๆ
1. สานักงานเทศบาลตาบลววว - พลอยแหวนกองคลัง (จัดงานรายได้)
เลขที่ 65 หมู่ที่ 2 ตาบลวัวอู่ทองจ. จันทบุรี 22120
โทร0-3949-4156 มือถือ 089-938-8616 โทรสาร0-3949-4155
3. Facebook: เขาวัว - แหวนพลอย
4. สาย: @khaovovlploywan (ทต. วัว - แหวนพลอย)