GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home

เบอร์โทรฉุกเฉิน ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย

ประชาสัมพันธ์ : เบอร์โทรฉุกเฉิน ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย สำนักงานเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน

เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย อัคคีภัย อุทกภัย และวาตภัย แจ้งเหตุได้ที่

Altเกิดขึ้นใน  039-494155-7 
Alt☎️  084-8013556
Alt☎️  081-7812658
Alt☎️  089-6061347