GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ดาวน์โหลด
แบบขอรับบำเหน็จหรือบำนาญ ดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีป้าย ตาม พรบ / 2510 ดาวน์โหลด
ขออนุญาตสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร ดาวน์โหลด
การชำระค่าขยะมูลฝอย ดาวน์โหลด
การขอจดทะเบียนพาณิชย์ ตาม พรบ ทะเบียนพาณิชย์ ดาวน์โหลด
การขออนุญาตประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ดาวน์โหลด
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ ตาม พรบ บำรุงท้องที่ ดาวน์โหลด
การขอรับเงินช่วยพิเศษ กรณีข้าราชการ พนักงานเทศบาลถึงแก่กรรม ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำของเทศบาล ดาวน์โหลด

การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)

ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวของเทศบาล ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท(กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว) ดาวน์โหลด
การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของ ลูกจ้างประจำของเทศบาลตำบล ดาวน์โหลด
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ดาวน์โหลด
คู่มือขั้นตอนการปฎิบัติงาน ดาวน์โหลด
คู่มือการปฏิบัติงานของนักทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลด