GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home งานการเจ้าหน้าที่

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุลคล

1.นโยบายการบริหารทรัพยาคุลคล

 • -นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563disk

2.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล

2.1แผนอัตรากำลัง

 • -แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2563)disk
 • -ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2563) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)disk
 • -ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2563) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)disk

3.หลักเกณฑ์การบริหารและทรัพยาการบุคคล

3.1ประกาศหลักเกณฑ์ พนักงานจ้านและแก้ไขเพิ่มเติม

 • -ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานจ้าง ฉบับที่ 1disk
 • -ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานจ้าง ฉบับที่ 2disk
 • -ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานจ้าง ฉบับที่ 3disk
 • -ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานจ้าง ฉบับที่ 4disk
 • -ประกาศหลักเกณฑ์พนักงานจ้าง ฉบับที่ 5disk

3.2ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดจันทบุรีและแก้ไขเพิ่มเติม

 • -หลักเกณฑ์ ข้อ 1-249disk
 • -หลักเกณฑ์หน้า ข้อ 250-455disk
 • -เอกสารแนบท้ายหน้า 206-250disk
 • -เอกสารแนบท้ายหน้า 206-250disk
 • -เอกสารแนบท้ายหน้า 251-456disk
 • -เอกสารแนบท้ายหน้า 457-654disk
 • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2disk
 • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 3disk
 • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4disk
 • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5disk
 • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 6disk
 • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 7disk
 • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 8disk
 • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 9disk
 • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 10disk
 • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 11disk
 • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 12disk
 • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 13disk
 • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 14disk
 • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 15disk
 • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 16disk
 • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 17disk
 • -แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 18disk

3.3มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง

 • -เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -เจ้าพนักงานการเกษตร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -เจ้าพนักงานประมง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)disk
 • -เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -พยาบาลเทคนิค (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)disk
 • -เจ้าพนักงานสุขาภิบาล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -โภชนากร (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)disk
 • -เจ้าพนักงานเภสัชกรรม (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)disk
 • -เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -สัตวแพทย์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -นายช่างโยธา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -นายช่างเขียนแบบ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -นายช่างสำรวจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -นายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -นายช่างเครื่องกล (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -นายช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -เจ้าพนักงานประปา (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -นายช่างศิลป์ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -นายช่างภาพ (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)disk
 • -เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -เจ้าพพนักงานห้องสมุด (ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน)disk
 • -เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -เจ้าพนักงานเทศกิจ (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk
 • -เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปฏิบัติงาน-อาวุโส)disk

3.4หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรdisk

3.5หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 • -ประกาศการสร้างขวัญและกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ประจำปีงบประมาณ 2563disk
 • -ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่1disk

4.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 • -รายงานการดำเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562disk

5.กำหนดโครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

 • -ประกาศเรื่องโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวนdisk