GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน

โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน

ระหว่างวันที่ 11 - 18 มีนาคม 2562

เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน กำหนดดำเนิน #โครงการเทศบาลเคลื่อนที่พบประชาชน ระหว่างวันที่ 11 - 18 มีนาคม 2562 เพื่อให้บริการประชาชน การให้ความรู้ คำแนะนำเรื่องต่างๆ การรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชน พร้อมทั้ง #การรับชำระภาษีท้องถิ่น (ป้าย,โรงเรือนและที่ดิน,บำรุงท้องที่) และ #ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

alt