GCalendar Next Event
No events found.
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
Home

กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2562

ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2562 

10.กำหนดจายเบย ม.ค.62

หมายเหตุ : 1. นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวคนพิการ มาด้วยทุกครั้ง
2. หากผู้มีสิทธิไม่สะดวกเดินทางมารับเบี้ยยังชีพฯ ในวันดังกล่าว ติดต่อขอรับเงินได้ที่ ณ สนง.เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน ระหว่างวันที่ 1 - 8 มีนาคม พ.ศ.2562 ในวันและเวลาราชการ

#สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.039-494155-7 ต่อ งานสวัสดิการและสังคม